Avskrift.Testamente.

Med ändring av mina tidigare testamentariska förordnanden förordnar undertecknad Henoch Severin Johansson härmed såsom min yttersta vilja och testamente följande.
Behållningen i mitt bo skall tillfalla en stiftelse, benämnd "Henoch Severin Johanssons Donation".
Stiftelsens huvudsakliga syfte skall vara att främja att behövande lytta, invalider eller sjuka erhålla vård - exempelvis å vanföreanstalt - eller sådan konvalescentvård att de därigenom få hjälp till självhjälp.
Med stiftelsens avkastningsmedel skall bestridas kostnaderna för dels en årligen den 17 augusti anordnad festlighet för samtliga å ålderdomshemmet i Långayd intagna personer, vari även stiftelsens styrelseledamöter må deltaga, och dels, varje gång någon å hemmet intagen person avlider, en vacker blomsterkrans med mitt namn till den avlidnes bår.
För stiftelsen skall finnas en styrelse bestående av sex personer, nämligen Långaryds församlings kyrkoherde och kommunalnämndens ordförande samt ytterligare fyra aktade och betrodda män eller kvinnor, vilka ledamöter skola utses av Hylte storkommuns beslutande myndighet (kommunalfullmäktige) på sådant sätt att Färgaryd och Femsjö församlingar få åtminstone var sin representant i styrelsen.
Förutom förenämnda fyra ordinarie ledamöter skall utses en personlig suppleant för varje styrelseledamot. Styrelseledamöterna och suppleanterna skola utses för tre år i sänder.
Den behållna avkastningen skall av nedan nämnda notariatavdelning ställas till styrelsens förfogande att användas för ovan angivna ändamål. Det är min önskan att ungefär hälften av utdelningsmedlen skola tillfalla behövande inom Långaryds församling och att återstoden tillfaller behövande inom övriga till Hylte storkommun hörande församlingar.
Stiftelsens kapitaltillgångar skola förvaltas av Aktiebolaget Göteborgs Banks notariatavdelning, som, under iakttagande av tillbörlig riskfördelning, skall självständigt placera kapitaltillgångarna på sådant sätt att på längre sikt bästa möjliga avkastning erhålles.
De aktier och andra värdepapper, jag vid mitt frånfälle äger, böra där ej särskilda skäl däremot äro, tillföras stiftelsens kapital.
Jag har till Långaryds kyrkokassa inbetalat ett belopp av 2,ooo kronor för framtida vård av min familjegrav å Långaryds kyrkogård. Därest avkastningen av nämnda belopp icke skulle förslå till att hålla graven i prydligt och värdigt skick, må erforderligt belopp härför tillskjutas av stiftelsens avkastningsmedel.
Fonden skall vara undantagen från tillsyn enligt nuvarande och blivande lagstiftning om tillsyn över stiftelser.
2) Om mot förmodan Hylte storkommuns beslutande myndighet icke skulle vilja åtaga sig nämnda uppdrag eller avkastningsmedlen på grund av att behov ej längre föreligger eller eljest icke komma att användas för av mig avsett ändamål, skall styrelsen för Aktiebolaget Göteborgs Bank äga bestämma, att avkastningsmedlen skola användas för annat ändamål, exempelvis medicinsk vetenskaplig forskning och nämnda styrelse skall äga bestämma på vad sätt den styrelse för fonden skall utses, vilken skall äga besluta om utdelningsmedlens fördelning.
3) Till boutredningsman och testamentsexekutor förordnar jag Aktiebolaget Göteborgs Bank, som har att omedelbart efter mitt frånfälle låta bevaka detta testamente samt att ombesörja att jag blir begravd å Långaryds kyrkogård.
Göteborg den 1 december 1954.
H.S. Johansson
Att f. spårvägstjänstemannen Henoch Severin Johansson med sunt och fullt förstånd och av fri vilja i bådas vår närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och därunder tecknat sitt namn intyga undertecknade, särskilt anmodade testamentsvittnen.
Göteborg som ovan.
Ture Johansson A.L. Linden
Bankjurist Banktjänsteman
Göteborg Göteborg

Rätt avskrivet intyga: