ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Ansökningsblankett.pdf 412.65 KiB

 

Ladda ner blanketten på länken ovan

och spara den på hårddisken

fyll i blanketten på datorn.

OBS! det går inte att spara data som anges i den
men skriv ut den ifyllda blanketten för att få en pappers kopia

och skriv sen under blanketten.

 

Blanketten skickas med post till:

Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

c/o Hyltebruks Pastorat Box 4 314 21 Hyltebruk

 

OBS! Endast ansökan på blankett mottages

 

Läkarintyg ska alltid bifogas.

 

Klicka här och läs hur stiftelsen behandlar dina personuppgifter

 

OBS! Vid erhållet bidrag skall kvitto på avsett ändamål skickas till:

Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

c/o Hyltebruks Pastorat Box 4 314 21 Hyltebruk

 

Välkommen med Er ansökan

 

 Datum för inlämning

senast

senast

senast

senast

2023-02-12

12 Februari

2022-05-09

9 Maj

2022-08-08

8 Augusti

2022-10-31

31 Oktober

OBS flera tider kommer senare

www.henoch.se

 

för att öppna och skriva ansökningsblanketten skal Adobe reader vare installerad på datorn

http://get.adobe.com/se/reader/

 

OBS!

 

Enbart Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter

 
 

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter

(Information enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679)


Personuppgiftsansvarig är stiftelsen.
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling
kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningstvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.
I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter
med hjälp av statens person- och adressregister. SPAR.
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 502032-9081 (SEB) som för stiftelsens räkning administrerar ansökningsförfarandet.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om bidrag beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst tio år. Om bidrag inte beviljas kommer personuppgifterna sparas som längst tre månader.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag.
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter.
d) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Stiftelsen som du själv har tillhandahållit  Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan  personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och /eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till SEB Private Banking, Stiftelser,
106 40 Stockholm. Ange vilken stiftelse det avser.

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter.

Skulle de personuppgifter du lämnat i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* godkänner du genom din underskrift på ansökningsblanketten att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. Observera att Stiftelsen i sådana fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till grund för din ansökan.                    
*  Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös, eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydligt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning